Analist Biznesi dhe Trajnues i Sistemit IMPRO ERP

Përgjatë dhe në përfundim të kursit, kursantët do të marrin njohuri në zhvillimin e sistemeve të informacionit, principet testuese, metodologjitë e projekteve dhe praktika të ngjashme.

Çfarë përfitojnë kursantët?

  • Do të mësojnë si përcaktohen objektivat operacionale nëpërmjet studimit të funksioneve të biznesit.
  • Do të dijnë të vlerësojnë kërkesat për implementim sipas formateve të përcaktuara.
  • Do të marrin njohuri mbi përmirësimet e sistemeve nëpërmjet studimit të praktikave ekzistuese apo dizenjimit të funksioneve të reja.
  • Do të jenë të aftë të rekomandojnë mbi kontrollet, apo problematikat sipas shkrimit të procedurave të përmirësimit.
  • Do të jenë të aftë të bëhen  pjesë në përcaktimin e kërkesave dhe nevojave të projektit, fazave dhe elementëve të tij, formimit të grupeve të projektit dhe planifikimet kohore.
  • Do të mësojnë të përgatisin raportet teknike nëpërmjet mbledhjes, analizimit të rasteve specifike dhe zgjidhjeve optimale.
  • Në përfundim të kursit do të pajisen me çertifikatë të njohur në nivel kombëtar.

Apliko Tani në e-Albania     Informacion dhe Suport

Last Update 29-03-2023
Members 0