KURSET E OFRUARA 


Zhvillues dhe Implementues i Sistemit IMPRO ERP

Ky kurs synon që të përfshijë njohjen me produktin e markuar IMPRO, nëpërmjet prezantimit të moduleve bazë, njohjen me gjuhën e programimit në Python, klasat, funksionet me Object-Oriented programming. Moduli Python nis nga konceptet bazë dhe është i përshtatshëm edhe për ata qe nuk kanë njohuri paraprake me këtë sintaksë. Trajnimi vijon më tej me modulin e programimit Front End me aftësimin në HTML, CSS dhe Javasript dhe me fokus gjithashtu në React.

Frekuenca e trajnimeve : 2 herë në javë

Kohëzgjatja e kursit: 6 muaj

Zhvillimi : në ambjentet e CommProg


Lexo më shumë


Analist Biznesi dhe Trajnues i Sistemit IMPRO ERP

Ky kurs synon që çdo kursant të njohë ciklet e kalimit të një projekti, metodologjitë e menaxhimit të një projekti dhe prezantimi me platformen SW të markuar IMPRO ERP.  Kursantët gjithashtu kuptojnë tipologjitë e kërkesave që vijnë nga klienti duke u aftësuar për të kryer kategorizimin, prioritizimin dhe vlerësimin e tyre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Frekuenca e trajnimeve : 2 herë në javë

Kohëzgjatja e kursit: 5.5 muaj

Zhvillimi : në ambjentet e CommProg
                                                                                                                         
Lexo më shumë


Cyber Security

Në këtë kurs trajtohen konceptet themelore lidhur me Sigurinë Kompjuterike. Duke u fokusuar në koncepte mbi rrjetin, sigurinë, serverat, mjetet e skanimit të rrjetit, sistemet e hakimit. Gjatë kursit do të trajtohen tematika dhe koncepte të përgjithshme mbi Ethical Hacker, PenTesting. Kursantët do të trajnohen të sjellin Strategjitë e Sulmeve dhe Mbrojtjes duke përdorur praktikat më të mira të mbrojtjes që mund t’i ofrojë një përdoruesi.Frekuenca e trajnimeve : 2 herë në javë

Kohëzgjatja e kursit: 4.5 muaj

Zhvillimi : në ambjentet e CommProg


Lexo më shumë


 

ÇFARË PËRFITON NGA KY KURS:

  • Financim 50% të vlerës së kursit, ndërsa për punëkërkuesit e papunë financim 100% i vlerës së kursit.
  • Aftësi teknike në fushat TIK më të kërkuara të momentit.
  • Çdo kurs ka programim e trajnimit specifik i cili i përshtatet pozicionit për të cilin çertifikohen kandidatët në përfundim të kursit.
  • Zhvillim kursesh  me instruktorë profesionistë dhe metodologjitë më të fundit.
  • Ambjente komode dhe të dedikuara me infrastrukturën e nevojshme.
  • Mundësi punësimi si dhe këshillime karriere.
  • Pajisje me çertifikate të njohur në nivel kombëtar.


BËHU PJESË E PROGRAMIT

Për të marrë pjesë në kurset tona ju duhet:

HAPAT E APLIKIMIT

http://192.168.2.121:8069/web/content/

*Për më shumë mbi Aplikim për kursin e formimit profesional me mbështetje financiare, referojuni VKM VKM nr. 646, datë 05/10/2022 "Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programeve të formimit  profesional  nëpërmjet  mbështetjes  financiare  të  ofruar,  sipas proçedurave të konkurrimit, për kurset e formimit profesional të organizuara nga institucionet e formimit profesional, publike apo private."