Përgjegjësitë Shoqërore të Communication Progress


Kompania “Communication Progress” i kushton rëndësi impaktit që mund të kenë aktivitetet e saj organizative në ambjentin në të cilin ajo operon. Për të përmbushur me përgjegjshmëri detyrimet komunitare, kompania vë fokus në të kuptuarin, vlerësimin dhe përmirësimin e balancës mes sipërmarrjes dhe të punuarit me etikë. Për të influencuar pozitivisht këtë balancë, kompania mban në konsideratë katër aspekte:

Aspekti Komunitar


 • Trajtimi i stafit si aseti më i rendesishëm në kompani.
 • Suport në edukimin e brezit të ri.
 • Partneriteti me Akademinë.
 • Mësimdhenie, dhënie leksione për dije specifike TIK në Universitete dhe Shkolla Profesionale... Mëso më shumë


Aspekti Mjedisor


 • Përdorim të përgjegjshëm të energjisë, letrës dhe burimeve të tjera natyrore.

 • Menaxhim dhe riciklim të mbetjeve e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

 • Përfshirje dhe mbështetje për projektet mjedisore. 

 • Qasje aktive drejt digjitalizimit të proçeseve të punës së kompanisë dhe Industrive/Institucioneve me të cilat operon.Aspekti Ekonomik


 • Siguron transparencë nëpërmjet raportimeve ekonomike, sociale dhe ambjentale.
 • Angazhohet në përpjekjet për një konkurrencë të ndershme.
 • Nxit inovacionin përmes pjesëmarrjes se vazhdueshme aktive në çështjet e TIK.
 • Mbron të drejtat e pronesisë intelektuale.
 • Ofron produkte/shërbim të sigurta dhe të një cilesie të lartë. 
 • Partner prej vitesh me Dhomën Amerikane të Tregtisë.


Aspekti Global


 • Rrit ndërgjegjësimin e palëve të interesuara për tema sociale dhe mjedisore.
 • Respekton të drejtat e njeriut.
 • Angazhohet në reduktimin e varferisë.