POLITIKAT E PRIVATËSISË

Cdo Perdorues i kesaj faqeje interneti bie dakord si ne vijim:

Me aksesimin e faqes, me qellim ofrimin e sherbimeve sa me cilesore, Communication Progress grumbullon dhe perpunon disa nga te dhenat tuaja personale ne perputhje me Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Per mbrojtjen e te dhenave personale”, i ndryshuar, si dhe akteve nenligjore dhe udhezimeve perkatese ne lidhje me kushtet dhe kriteret e perpunimit te te dhenave personale.

Informojme se dhënia e ketyre te dhenave përsonale nga ana juaj nuk është e detyrueshme dhe është në dëshirën e cdo subjekti për të dhënë vullnetarisht informacionin e kërkuar dhe për të vijuar më tëj me aplikimin për qëllimin për të cilën ajo kërkohet (psh: aplikim për punë, aplikim për praktika mesimore, aplikim per kurse te formimit profesional, aplikim per sherbime/zgjidhje/pajisje TIK)

Brenda kompanise jane te ngritura struktura te posacme pergjegjese per mbledhjen, regjistrimin, organizimin, ruajtjen, administrimin dhe perpunimin e te dhenave personale. Kompania ka adaptuar masat e duhura te sigurise per te mbrojtur te dhenat e grumbulluara kunder cdo qasjeje te paautorizuar apo per qellime pertej nevojave dhe arsyeve pse keto te dhena perpunohen.

Përdoruesit e faqjes konfirmojne plotësimin dhe vërtëtësinë e informacionit të dhënë duke deklaruar se ka plotësuar në mënyrë korrektë dhe të vërtëtë të gjithe informacionin e kerkuar.

Me plotësimin e aplikimeve online, përdoruesi deklaron se jep miratimin e tij për procesimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë për përdorim nga kompania, apo për qellimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij

Informacionet e grumbulluara dhe perpunuara nga Communication Progress perfshijne:

  • Informacione personale te perdoruesit si ID, emri ose adresen e email-it,
  • Evidentimi i aktivitetit ose veprimtarive te perdoruesit.

Në cdo moment, Perdoruesit i cili jep te dhenat e tij personale, i lind e drejta që, nëpërmjet një kërkese pranë Communication Progress, të aksesojë këto të dhëna si dhe të kërkojë korrigjimin e tyre.

Kontrolluesit dhe Perpunuesit e Communication Progress shpk jane pergjegjes per mbrojten e te dhenave personale te bazuara:

  • në përpunimin në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme;
  • në grumbullimin për qëllime specifike, të përcaktuara qartë,  legjitime dhe në përpunimin në përputhje me këto qëllime;
  • në mjaftueshmërinë e të dhënave, të lidhura me qëllimin e përpunimit dhe pa e tejkaluar këtë qëllim;
  • në saktësinë që të dhënat kane dhe, kur është e nevojshme, përditësohen; ne ndermarrjen e cdo hapi te arsyeshëm për të fshirë apo korrigjuar të dhëna të pasakta apo të paplota, në lidhje me qëllimin për të cilin janë mbledhur apo për të cilin përpunohen më tej;
  • në mbajtjen në atë formë qe lejon identifikimin e subjekteve të të dhënave për një kohë, por jo më tepër sesa është e nevojshme për qëllimin, për të cilin ato janë grumbulluar ose përpunuar më tej.


Politikat e privatesise se kompanise mund te perditesohen sipas zhvillimeve ligjore perkatese.