POZICION PUNE: SPECIALIST/E I/E ADMINISTRIMIT TË  RRJETAVE KOMPJUTERIKE


Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Implementimi dhe administrimi i zgjidhjeve të rrjetit.
 • Implementimi, mirëmbajtja dhe suporti teknik i sistemeve dhe pajisjeve të rrjetit data, voice apo video.
 • Monitorimi i vazhdueshëm i rrjetit, perpilimi i raporteve periodike dhe skemave te rrjetave kompjuterike.
 • Bashkëpunimi me stafin e IT për të adresuar dhe zgjidhur problematika të ndryshme.
 • Pjesemarrja në trajnime dhe certifikime të prodhuesve teknologjikë me të cilët bashkëpunon kompania

 Kualifikimet e nevojshme:

 • Bachelor në Informatikë, Shkenca Kompjuterike/Elektronike/Telekomunikacion. Masteri është i preferuar.
 • Certifikime profesionale te lidhura me pozicionin
 • Aftësi të mira të komunikimit dhe të zgjidhjes së problemeve.

Cfarë vlerësohet?

 • Bashkëpunimi – të qënit bashkëpunues me anëtarët e ekipit dhe departamentet e tjera të kompanisë.
 • Besueshmëria — të qënit i përgjegjshëm dhe i besueshëm në punë
 • Efikasiteti – menaxhimi me efikasitet i detyrave dhe kohës


Apliko Tani