Communication Progress Sh.p.k kërkon të punësojë 1 (një) Financier/e.
Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Regjistrimi i kontratave te shitjes/blerjes ne sistem dhe perditesim i statusit te tyre
 • Regjistrimi dhe gjurmimi i porosive te blerjes dhe te shitjes
 • Ndjekja e marredhenieve sipas afateve te pagesave me kliente/furnitore
 • Zbatimi i politikave, rregullloreve dhe procedurave te kompanise.
 • Kryerja me pergjegjshmeri e cdo detyre tjeter te ngarkuar nga menaxheri i departamentit.

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Të jetë i/e diplomuar në Finance (e preferueshme dega Kontabilitet)
 • Të ketë minimumi 3 vjet experiencë pune në finance/kontabilitet
 • Të ketë eksperiencë pune me programet financiare per ruajtjen e te dhenave
 • Të ketë njohuri të mira të legjislacionit tatimor
 • Të ketë aftësi të mira analitike
 • Të jetë i aftë të menaxhojë kohën dhe ngarkesën e punës
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi
 • Të ketë aftësi për të punuar në një ambjent bashkëpunues
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze, në lexim dhe shkrim

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj të plotë duke përfshirë një letër motivimi dhe cv-në tek: rekrutime@commprog.com