Communication Progress Shpk po kerkon nje Zhvillues Software .Net i cili do te jete pjese nje ekipi per zhvillimin e produkteve software te cilat ndertohen duker perdorur teknologjite .Net. Kandidati per Zhvillues Software .Net duhet te kete formim teknik dhe experience ne zhvillimet .Net.

Detyrat dhe Pergjegjesite:

 • Dizenjon, zhvillon, teston, implementon dhe miremban zgjidhjet software.
 • Realizon kodin burimor/ versionet ne perputhje me udhezimet e menaxhimit teknik.
 • Bashkepunim me ekipin e projektit per te percaktuar dizajnin dhe skenarin e testimit te njesive dhe skripteve ne perputhje me kerkesat e biznesit dhe te sistemit.
 • Ndjek aktivitetet e zhvillimit te aplikacioneve nderfunksionale per te arritur objektivat e projektit.
 • Kontribuon dhe ruan standardet, policat dhe procedurat e zhvillimit te aplikacioneve.
 • Sigurohet qe produktet e zhvillimit te aplikacioneve te realizohen brenda afateve te projektit dhe me cilesi te larte.
 • Ben kerkime dhe rekomandon praktikat dhe mjetet me te mira per zhvillimin e duhur te aplikacioneve.

Kualifikimet/ Kerkesat:

 • Diplome Bachelor ne Shkenca kompjuterike, Inxhinieri Kompjuterike ose dege te tjera te ngjashme
 • 1-3 vjet experience e meparshme ne programim ne teknologjite e lidhura me Microsoft
 • Visual Studio 2012/2013, Team Foundation Server
 • Web Forms and MVC pattern
 • Microsoft SQL Server Database
 • C#, T-SQL, Client Scripting Languages (jQuery, JavaScript, Ajax, JSON)
 • Entity Framework
 • N-tier architecture
 • IIS Web servers
 • Web Services, Web AP
 • Pervoje e konsiderueshme dhe aftesi ne zhvillimet Object Oriented dhe modelet e dizenjimit te lidhura me to
 • Njohuri te mira ne implementimin dhe dizenjimin e sherbimeve web (SOAP, REST)
 • Certifikime ne Zhvillimin e programeve Microsoft
 • Eksperience pune me projekte jetegjate dhe ne metodologjite e menaxhimit te projekteve,
 • Aftesi te forta analitike dhe aftesi ne zgjidhjen e problemeve
 • Aftesi per te punuar ne mjedise bashkepunuese , aftesi ne permbushjen e afateve
 • Aftesi te shkelqyera ne gjuhen angleze ne te folur dhe te shkruar

Procedura e aplikimit
Ju lutem dergoni aplikimin tuaj te plote, perfshire nje leter motivimi, nje CV dhe te pakten nje reference pune tek: rekrutime@commprog.com